Kontakt

Focus Consulting
Alhambravej 3
Email: info@fconsult.dk

Phone: +45 51 800 800

postheadericon Handelsbetingelser

Gældende per 1. maj 2010.

1. Generelle bestemmelser
Focus Consultings forskellige abonnementstyper og priser samt de nærmere ydelser som indgår heri, kan ses på www.fconsult.dk. I det følgende benævnes den af Kunden valgte abonnementstype som "Abonnement" eller "Abonnementet". Focus Consulting forbeholder sig retten til at ændre sine priser, jf. punkt 2 nedenfor. Kundens Abonnement vil normalt blive oprettet straks efter accept af disse betingelser og Kundens betaling af abonnementsprisen. Kunden modtager skriftlig bekræftelse på oprettelse af abonnement per e-mail (elektronisk fakturering) efter accept af abonnementsaftalen.

2. Varighed, betaling og opsigelse af Abonnementet
Abonnement er et løbende aftaleforhold, der først ophører, når det opsiges. Abonnementet fornys automatisk med en af Kunden valgt periode af gangen (en "Abonnementsperiode"), og kan, når der er gået 11 måneder af den første Abonnementsperiode, til enhver tid opsiges af Kunden med minimum 30 dages varsel til udgangen af en måned. Kunden betaler sit Abonnement forud svarende til en Abonnementsperiode. Betaling sker første gang ved accept af nærværende betingelser og derved tegning af Abonnementet. Efterfølgende betaling skal ske ved begyndelsen af nye Abonnementsperiode. Såfremt Focus Consulting i henhold til punkt 19 foretager væsentlige ændringer af Forretningsbetingelserne til ugunst for Kunden, herunder væsentlige prisændringer, kan Kunden opsige sit Abonnement med 14 dages varsel frem til datoen for ændringen. Kundens opsigelse kan ske via www.fconsult.dk eller ved brev til Focus Consultings adresse. Focus Consulting er berettiget til efter eget skøn og på sagligt grundlag at opsige et Abonnement med 30 dages skriftligt varsel. Opsigelse vil blive sendt per brev eller e-mail til den af Kunden registrerede bopælsadresse og/eller e-mail adresse. Der vil ske tilbagebetaling af det af Kunden forudbetalte beløb opgjort i forhold til Kundens resterende Abonnementsperiode.

3. Fortrydelsesret for forbrugere
Kunden har 30 dages fortrydelsesret efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Der henvises til reglerne i forbrugeraftaleloven. Kundens udnyttelse af fortrydelsesretten kan ske via www.fconsult.dk eller ved brev til Focus Consultings adresse. Det er i dag ikke muligt at opsige/fortryde via www.fconsult.dk og derfor skal der uanset ovenstående fremsendes skriftlig opsigelse per brev til Focus Consulting, Alhambravej 3, kld., 1826 Frederiksberg C.

4. Betalingsbetingelser
Kunden skal betale Abonnementet online ved brug af sit eget VISA/Dankort, Eurocard, Mastercard, VISA, VISA Electron og American Express. Ved påbegyndelse af en ny Abonnementsperiode vil Focus Consulting fremsende en faktura til den e-mail adresse Kunden har oplyst ved oprettelse af Abonnementet. Ved registrering af betaling vil Kunden modtage kvittering per e-mail på samme e-mail adresse. I tilfælde af at Kunden ikke betaler et forfaldent beløb rettidigt, dvs. på 8. dagen efter fremsendelse af faktura, vil der ske tillæg af et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse. Endvidere vil der i overensstemmelse med rentelovens regler tilskrives morarenter fra forfaldstidspunktet. Focus Consulting forbeholder sig ret til at overdrage fordringen til 3. part Focus Consulting låser kundens mulighed for backup og gendannelse når betalingsfristen er overskredet med 30 dage. Abonnement og kontoinformation kan slettes ved overskridelse af betalingsfristen på 90 dage.

5. &Aelig;ndring af et Abonnement
Kunden kan til enhver tid opgradere sit Abonnement til en abonnementstype tilhørende en højere prisklasse. I tilfælde af at Kunden ønsker at ændre sit Abonnement, vil der blive fremsendt en forholdsmæssig opkrævning/tilbagebetaling.

6. Ikke-tilladt brug af Abonnement
Det er ikke tilladt at benytte Focus Consulting til ulovligt materiale (forstået som materiale som Kunden ikke har ret til at tilgængeliggøre eller lagre)Sådant materiale må derfor ikke forefindes på nogen af Focus Consultings servere, dette være sig for eksempel billeder, tekst, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Dette gælder, uanset om det alene er Kunden, et begrænset eller ubegrænset antal personer, der har adgang til materialet. Kunden må under ingen omstændigheder anvende sit Abonnement med henblik på at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet eller i øvrigt handle på en måde, der efter dansk eller andre landes lovgivning er strafbart. Kunden må heller ikke under nogen omstændigheder foretage handlinger og transmissioner, som vil kunne udgøre en uforholdsmæssig stor byrde på Focus Consultings servere og tekniske infrastruktur Der må heller ikke foretages handlinger der kan forstyrre Internettets funktion, overtræde den til enhver tid gældende net-etikette, f.eks. ved at afsløre andre menneskers private forhold eller via sin adfærd genere andre internetbrugere på væsentlig måde. I tilfælde af begrundet mistanke om uretmæssig brug af Abonnementethar Focus Consulting ret til at undersøge, om der foregår eller har foregået ikke-tilladt brug af Abonnementet. Kunden er forpligtiget til at deltage aktivt i denne undersøgelse.

7. Ophævelse
Focus Consulting er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve Kundens Abonnement ved Kundens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne, herunder især punkt 5, 7, 11, 12 og 14. Ved afgørelsen af hvornår der foreligger væsentlig misligholdelse i øvrigt, herunder evt. fra Focus Consultings side, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse. Under ingen omstændigheder kan der i tilfælde af ophævelse kræves tilbagelevering af ydelser eller tilbagebetaling af betalinger til den misligholdende part for så vidt angår perioden forud for tidspunktet for ophævelsens meddelelse.

8. Ophør af Abonnement og kundeforhold
Ved ophør af Kundens kundeforhold til Focus Consulting, være sig ved Kundens eller Focus Consultings opsigelse eller ophævelse, vil samtlige Kundens data på Focus Consulting blive slettet senest 30 dage efter Abonnementets endelige ophør. Dato for Abonnementets ophør vil blive meddelt Kunden, på den e-mail som Kunden har oplyst overfor Focus Consulting.

9. Driftssikkerhed og backup
Focus Consulting forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til et Abonnement eller omfanget af de ydelser, som indgår i et Abonnement i det omfang Focus Consulting anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

10. Ansvar
Kundens brug af Focus Consultings ydelser i øvrigt sker i enhver henseende på Kundens eget ansvar og risiko. Focus Consulting påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som Kunden modtager eller transmitterer. Focus Consulting påtager sig i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til Kundens oplysninger. Focus Consulting fraskriver sig i størst muligt omfang ansvar for skader eller tab som Kunden måtte lide i forbindelse med Kundens brug af Abonnementet, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af Kundens Abonnement og ydelser i øvrigt, uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre Focus Consulting har handlet forsætligt eller groft uagtsomt til skade for Kunden. Focus Consulting fraskriver sig således i størst muligt omfang ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og retablering af data.

11. Tredjemands rettigheder
Kunden er over for Focus Consulting ansvarlig for, at Kundens data, m.v. ikke krænker tredjemands rettigheder. Såfremt der foretages retsskridt over for Kunden eller Focus Consulting med påstand om, at Focus Consultings ydelser krænker tredjemands rettigheder er Focus Consulting berettiget til efter eget valg (i) at ændre sine ydelser, således at krænkelsen ophører, eller (ii) ophæve denne aftale helt eller delvist uden yderligere ansvar for Focus Consulting. I begge tilfælde er Focus Consulting berettiget til at overtage sagen og de med sagen forbundne omkostninger. Focus Consulting er bemyndiget til at gennemføre sagen eller afslutte denne forligsmæssigt.

12. Kundeoplysninger
Ved Kundens tegning af et Abonnement vil Focus Consulting registrere kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse og e-mail, i Focus Consultings kundedatabase. Focus Consultings behandling af sådanne oplysninger er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger. Kunden er forpligtet til løbende at meddele Focus Consulting om eventuelle ændringer i Kundens bopælsadresse og/eller e-mail adresse.Manglende meddelelse til Focus Consulting om ændringer i Kundens bopælsadresse og/eller e-mail adresse vil blive anset som væsentlig misligholdelse af Kundens forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne og berettige Focus Consulting til øjeblikkelig ophævelse af Kundens Abonnement, jf. punkt 7 ovenfor. Focus Consulting er berettiget til at benytte eksterne leverandører af forskellige tjenesteydelser, der kræver udveksling af kundeoplysninger for korrekt udførelse af den pågældende ydelse. Alle Focus Consultings leverandører skal efter afsluttet leverance slette samtlige informationer. Focus Consulting fraskriver sig ansvar for den enkelte leverandørs misligholdelse af dette forhold. Alle leverandører er gjort opmærksom på Focus Consultings persondatapolitik samt forretningsbetingelser. Der henvises endvidere til Focus Consultings persondatapolitik, der er tilgængelig fra www.fconsult.dk.

13. Sikkerhed
Focus Consulting vedligeholder en omfattende sikkerhedsprocedure omkring brugen af Abonnementet. Ved installation af softwaren genereres der automatisk en sikker krypteringsnøgle, som al data der sendes til Focus Consultings servere krypteres med inden afsendelse. Det er til enhver tid Kundens ansvar at opbevare en kopi af denne nøgle således at en fremtidig genskabelse af data kan foretages.

14. Mailingliste
Kommunikation fra Focus Consulting til Kunden er i et vist omfang automatiseret og vil som udgangspunkt foregå via e-mail. Det er derfor en forudsætning for at være kunde, at Kunden accepterer at modtage e-mails fra Focus Consulting.Ved at acceptere nærværende Forretningsbetingelser samtykker Kunden derfor udtrykkeligt til at blive tilmeldt Focus Consultings mailingliste og derved løbende via e-mail modtage Focus Consultings informations- og nyhedsbreve, der udover servicemeddelelser bl.a. vil indeholde oplysninger og tilbud om Focus Consultings produktsortiment.Kunden er dog berettiget til at afmelde sig markedsføringsmateriale fra Focus Consulting via kundeområde på www.fconsult.dk eller via link i e-mailen.

15. Kundens behandling af personoplysninger og andre data
Kunden beslutter og bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data der registreres på Kundens Abonnement og hvorledes disse skal anvendes. Focus Consulting behandler som udgangspunkt alene sådanne personoplysninger efter instruks fra Kunden. I det omfang personoplysninger, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, databehandles ved hjælp af Focus Consultings servere, skal Kunden give Focus Consulting skriftlig underretning om dette samt om, at lov om behandling af personoplysninger � 41, stk. 3-5 gælder for Focus Consultings behandling af de pågældende personoplysninger. Focus Consulting er i enhver henseende uden ansvar for alle forhold, der henhører under lov om behandling af personoplysninger i forbindelse med de af Kunden behandlede personoplysninger og Kunden skal friholde Focus Consulting for ethvert krav, der udspringer af lov om behandling af personoplysninger, anden regulering vedrørende persondatabeskyttelse eller anden offentligretlig regulering i forbindelse hermed. Focus Consulting forbeholder sig dog retten til at skaffe sig adgang til Kundens lagrede data, i det omfang dette efter Focus Consultings bedste skøn er nødvendigt af hensyn til Focus Consultings drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. Focus Consulting og dens medarbejdere vil i forbindelse hermed være underlagt en tavshedspligt og give meddelelse til Kunden om, at Focus Consulting har haft adgang til de lagrede data.

16. Strafbare forhold
Såfremt Focus Consulting bliver vidende om strafbare forhold eller aktiviteter i forbindelse med en Kundes Abonnement vil Focus Consulting ud over at ophæve Kundens abonnement med øjeblikkeligt varsel i henhold til punkt 7 ovenfor, videregive alle relevante oplysninger til de danske myndigheder i det omfang dette er påkrævet.

17. Licensvilkår
Ved indgåelse af Abonnementet gives en ikke eksklusiv brugsret af den medfølgende software på det antal maskiner, som Abonnementet dækker. Der overdrages ingen rettigheder til softwaren og der må ikke foretages reverse engineering, decompilering og andre forsøg på at kopiere funktionalitet fra Softwaren. Softwaren vil automatisk blive opdateret til seneste version når der forbindes til Focus Consultings servere. Brugsretten til Softwaren konstituerer på ingen måde en overdragelse af rettigheder og brugen af Softwaren er på Kundens eget ansvar. Kunden skal acceptere installationen af det Licenserede, som er en betingelse for, at Abonnementet kan fungere. Kunden får en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det Licenserede. Kunden er ikke berettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder i det Licenserede, ligesom Kunden er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i det Licenserede vedrørende rettighedsforhold, varemærker, produktinformation eller lignende. Det Licenserede gives i licens som det er og forefindes uden nogen former for garanti for, at afviklingen af det Licenserede vil være uden afbrydelser eller fejlfri. Focus Consulting foretager testning af det Licenserede, men det kan imidlertid ikke udelukkes, at det Licenserede - som enhver anden software - kan indeholde fejl og uhensigtsmæssigheder. Sådanne er ikke hævebegrundende og berettiger ikke Kunden til afhjælpning eller andre misligholdelsesbeføjelser. Focus Consulting vil tilstræbe, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder i det Licenserede rettes løbende og inkluderet i kommende versioner, men Focus Consulting yder ingen garanti herfor. Ved ophør/afslutning af en abonnementsaftale skal Kunden afinstallere Softwaren.

18. Kontakt og support
E-mail support
Focus Consulting tilbyder e-mailsupport alle dage via support@fconsult.dk. Spørgsmål besvares typisk indenfor 10 timer.
Telefon support
Focus Consulting tilbyder telefonisk support alle hverdage kl. 09.00-16.00. Ved kontakt til Focus Consulting Support oplyses e-mail adresse.

19. Overdragelse
Focus Consulting er berettiget til helt eller delvist at overdrage Kundens Abonnement samt Focus Consultings rettigheder og forpligtelser efter Forretningsbetingelserne til tredjemand.

20. &Aelig;ndring af betingelser
Focus Consulting er berettiget til at ændre Forretningsbetingelserne med et varsel på 30 dage.

21. Lovvalg og værneting
Forretningsbetingelserne, herunder Kundens Abonnement er undergivet dansk ret og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem Kunden og Focus Consulting skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

Newsletter
Highlights
  • 13.05.2010

    Velkommen til vores nye hjemmeside, snart får du mulighed for at købe vores produkter direkte på denne side. Du er altid velkommen til at kontakte os for at få en uforpligtende snak om en løsning til din virksomhed.
    Læs mere...

  • 14.05.2010

    Arbejd online med Focus Consulting.
    Læs mere...